מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1. מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") מטרתה להבהיר את זכויותייך וחובותייך כמשתמש (להלן: "המשתמש") בכל הנוגע לאופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידי המשתמש ל- אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") באמצעות האתר להלן: profit-fs.com ו/או בכל אמצעי אחר, כפי שיהיה מעת לעת (להלן יחד: "האתר"), הכל בהתאם למפורט במדיניות זו להלן.

1.2. המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנא קרא את המדיניות בעיון ואם אינך מסכים למדיניות ולתנאיה, אנא הימנע מהשימוש באתר. שימוש על ידך באתר מהווה

2. סוג המידע הנאסף

2.1. מידע אישי המאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא (להלן: "מידע אישי").

2.2. החברה עשויה לאסוף מידע אישי שהמשתמש מזין ו/או מוסר באמצעות האתר, כגון (אך לא רק) סוג מידע אישי, כדלקמן:

א. פרטי קשר ופרטים דמוגרפיים – שם מלא, מספר זהות, פרטי קשר, כתובת, דואר אלקטרוני וכו'.

ב. מידע פיננסי – חובות ונכסים, לרבות מספר כרטיס אשראי ומספר חשבון בנק.

ג. קשרים משפחתיים.

ד. השכלה.

ה. ניסיון מקצועי.

ו. כל מידע אחר/ נוסף, אשר נדרש לחברה ו/או למי מטעמה, לצורך אספקת מוצרים ו/או שירותים למשתמש, לרבות המועד רכישת שירות ו/או מוצר על ידי המשתמש, פרטי המוצר ן/או השירות, הפרמיה/ תמורה ששולמה על ידי המשתמש וכן כל מידע נוסף שימסור המשתמש לחברה בקשר עם רכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה ו/או ממי מטעמה.

2.3.המשתמש מתחייב למסור, אך ורק, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. יובהר כי המשתמש אינו חייב על-פי דין למסור את המידע האישי (כולו או חלקו), אולם ייתכן כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, בין השאר, ימנעו את אפשרות השימוש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות שיסופקו למשתמש, ולפגוע ביכולת ליצור קשר עם המשתמש.

3. השימוש במידע האישי

3.1. החברה אוספת את המידע האישי לצורך המטרות (כולן או חלקן), כדלקמן:

א. לשם אספקת מוצרים ו/או שירותים, לרבות באמצעות האתר .

ב. לשם יצירת קשר עם המשתמש.

ג. לשם התאמה והצעת מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להתאים לך.

ד. לשם זיהוי המשתמש בעת פנייה לחברה.

ה. לשם ניהול הפעילות העסקית של החברה, בין היתר בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, לרבות אלה הקשורים לעריכת ביקורות, ניהול ספרים, חשבונות, חיובים וגבייה ומערכות ניהול מידע.

ו. לשם עמידה בהוראות הדין וחובות רגולטוריות.

ז. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה וכל מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים.

ח. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

(להלן ולעיל: "המטרות")

3.2. בנוסף, החברה עשויה לבצע דיוור ישיר, כהגדרתם בסעיף 17 ג לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. כמו כן, עשויה החברה לשלוח לך דברי פרסומת כהגדרתו לסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982 וניוזלטרים.

3.3. על מנת להסיר את עצמך מרשימת הדיוור אנא שלח הודעת דוא"ל ל info@profit-fs.com ("הדוא"ל").

3.4. כאמור, לא חלה על המשתמש חובה למסור מידע כלשהו לחברה באמצעות האתר, אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן והחברה לא תוכל לספק שירותים לאותו משתמש.

4. שיתוף צדדים שלישיים במידע

4.1. ככלל החברה לא תעביר ולא תמסור את המידע האישי (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות להלן.

4.2. החברה תהא רשאית להעביר את המידע האישי (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

א. לסוכני משנה של החברה.

ב. לחברות השייכות ל"קבוצת פרופיט" לצורך פניות בשירותי דיוור ישיר, בכפוף לדין.

ג. לגופיים מוסדיים ו/או לחברות בתחום הביטוח והפיננסים.

ד. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת מידע אישי אודות המשתמש.

ה. אם המשתמש/ת יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

ו. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי.

ז. בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

ח. לצדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע, שירותי אחסון מידע, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן לצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה .

ט. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה.

י. בכל מקרה אחר שהחברה תסבור כי מסירת המידע האישי נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש, ולצד שלישי כלשהו.

4.3. צדדים שלישיים עשויים לאסוף מידע ו/או לעבד ו/או לשמור ו/או לשתף את המידע האישי, כיוצא באלה ואולם פעולות אלו מתבצעות בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה אינה אחראית לפעולות כאמור ו/או למדיניות פרטיות ותנאי השימוש החלים על פעולות אלו המתבצעות על ידי צדדים שלישיים.

5. אבטחת מידע

5.1. החברה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב – 100% את המידע השמור בשרתים של החברה. לאור האמור החברה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי של המשתמש, לרבות: (1) אחסנת המידע האישי של המשתמש לתקופה הנדרשת לצורך המטרה בגינו המידע נאסף, בכפוף להראות החוק הרלוונטי ו/או הנהלים המקובלים בתעשייה; (2) החברה התקינה ומפעילה אמצעים טכנולוגיים מתאימים לצורך שמירה על המידע שנאגר בשרתיה; (3) החברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

5.2. החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולכל מי מטעמו וכן לצדדים שלישיים, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע האישי, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים ולשימוש באתר.

6. פנייה לחברה

כל שאלה או פנייה לחברה בקשר למדיניות ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@profit-fs.com.

7. שונות

7.1. ייתכן שהחברה תעדכן את המדיניות, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "המדיניות המתוקנת"). כל משתמש מחויב לשים לב לשינויים כאמור, אשר יופיעו באתר, והם יחולו עליו מרגע פרסום המדיניות המתוקנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מהווה הסכמה למדיניות המתוקנת.

7.2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם המדיניות או תהיה מסורה לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו.

 

עודכן לאחרונה ביום: 25.5.2020.

 

דילוג לתוכן